Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 11.03.2016 JKKT

Contributed by kotwica on 02-03-2016 - 05:35

Porządek Obrad                 

 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA

zwołanego na 11.03.2016  na godz. 18:00

II termin godz. 18:15

 

Miejsce obrad :  Marina TARNOBRZEG

ul. Żeglarska 2  39-400 Tarnobrzeg

 

1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA przez Prezesa Stowarzyszenia .

2. Uczczenie minutą ciszy żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczego

   Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA  w składzie :<o:p></o:p>

   przewodniczący, dwóch asesorów, sekretarz (wraz z podjęciem uchwały o

  ich wyborze).

4. Wybór Komisji  Mandatowej ,Wniosków i Uchwał  Walnego Zgromadzenia

   Sprawozdawczego (wraz z podjęciem uchwał o ich wyborze)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad   

   Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z  Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA z 21.03.2015r.

9.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015r:

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.

13. Propozycje Zarządu w sprawie utworzenia nowego podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania przemawiające za potrzebą zmian.

14. Dyskusja nad proponowanymi zmianami, oraz podjęcie uchwały.

15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

16.Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków i Uchwał oraz podjęcie uchwały

    w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia

    Sprawozdawczego Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

    Stowarzyszenia JK  KOTWICA Tarnobrzeg.

 

 

 

 

                                                                          Za Zarząd

                                                                       Janusz Bobula

                                                Prezes Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg